วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ Banbuwittayasan School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

      “คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

       1.จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์
      2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์แบบยั่งยืน
      3.พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและสามารถดำรงอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
      4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      6.จัดระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และหลักธรรมาภิบาล
      7.พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ


กลยุทธ์

      1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน
      2.สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
      3.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      5.พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
      6.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก


ปรัชญาการจัดการศึกษา

       โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะของผู้เรียน มุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศ และความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม โดยยึดหลักวิถีพุทธ


เอกลักษณ์โรงเรียน

       “โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม”


อัตลักษณ์โรงเรียน

       “อดออมเป็นนิจ มีจิตอาสา”


Table Setting