ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

Banbuwittayasan School


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ Banbuwittayasan School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

      โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ตั้งอยู่ที่บ้านบุ หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รหัสไปรษณีย์ 33140 โทรศัพท์ 044-671 966 โทรสาร 044-671 966 ห่างจากอำเภอประโคนชัย ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 35 ไร่ ภายในบริเวณโรงเรียนมีปราสาทหินที่สร้างด้วยศิลาแลง มีอายุราว 800 กว่าปี ซึ่งเรียกว่า “ธรรมศาลา” โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตราประจำโรงเรียน

      ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปปราสาทหินและพระอาทิตย์
Table Setting

สีประจำโรงเรียน

       สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น เปรียบประดุจนักเรียนที่อยู่ในวัยที่สดใส สดชื่น กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใส่ตัว
       สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา ความก้าวหน้า ความร่มเย็น ความรุ่งโรจน์ และสงบในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา


อักษรย่อ

“บ.ส.”คติพจน์ประจำโรงเรียน

“สุส. สูสํ ลภเต ปญฺญํ (ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา)”


เอกลักษณ์โรงเรียน

“โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม”


อัตลักษณ์โรงเรียน

“อดออมเป็นนิจ มีจิตอาสา”


วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


คำขวัญประจำโรงเรียน

“สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาชุมชน”


เขตพื้นที่บริการ

      1.บ้านจรเข้มาก
      2.บ้านบัว
      3.บ้านลำดวน
      4.บ้านกระสังสามัคคี
      5.บ้านบุ
      6.บ้านโคกเมือง
      7.บ้านหนองบัวราย
      8.บ้านโคกธาตุ
      9.บ้านหนองร้าน
      10.บ้านโคกปราสาท
      11.บ้านโคกอาหงวน
      12.บ้านโคกเครือ
      13.บ้านบัว
      14.บ้านเก็ม
      15.บ้านหนองกระต่าย
      16.บ้านกันตุยจูน
      17.บ้านโคกกะลอ
      18.บ้านโคกสูง


รหัสโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1031260878 รหัสเขต 101732
รหัส Smis 8 หลัก : 31022006
รหัส Obec 6 หลัก: 260878

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลนักเรียน

เพลงประจำโรงรียน

แผนที่โรงรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร


เลือกไฟล์ที่ต้องการ
ใบรายชื่อนักเรียน 1/2566 ดาวน์โหลด
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาวน์โหลด
ใบลานักเรียน ดาวน์โหลด
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน ดาวน์โหลด
คำร้องขอใบระเบียน ปพ.1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ดาวน์โหลด